SCOP eller COP? Få koll på nyckeltermerna inom jämförelse av effekt!

Vad är skillnaden mellan verkningsgraderna SCOP och COP? Experter inom uppvärmning använder en uppsjö av termer och förkortningar. Bekanta dig med nyckelbegreppen inom branschen och häng med i snacket!

Vad är skillnaden mellan verkningsgraderna SCOP och COP? Språket som experter inom uppvärmning använder är fullt av olika termer och förkortningar, som en vanliga bergvärmepumpägare inte nödvändigtvis genast förstår. Bekanta dig med nyckelbegreppen inom branschen och håll dig uppdaterad beträffande jämförelse av effekter i uppvärmningssystem.

 

Energibehov

Antalet kilowattimmar (kWh) som under ett år går åt till att värma upp huset och tappvattnet. Energibehovet omfattar all el som hushållets samtliga elektriska apparater förbrukar.

Den vägledande fördelningen av energibehovet för ett eluppvärmt egnahemshus kan till exempel vara: uppvärmning 52 procent, hushållsel 28 procent och varmvattenförbrukning 20 procent. I egnahemshus med bergvärme drar uppvärmningen och varmvattenproduktionen vanligtvis 60 procent av energin och hushållselen resten.

Bergvärmepumpens effektbehov

Effektbehovet är det maximala kilowattantalet, som krävs för att värma upp byggnaden och hushållsvattnet under årets kallaste dagar.

Bergvärmepumpens nominella effekt

Effekten (kW) för elen från elnätet som bergvärmepumpen förbrukar under nominella förhållanden. Till exempel har invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 en nominell effekt (0 °/35 °) på 0,78 och bergvärmepumpen Aries 12 en nominell effekt (0 °/35 °) på 1,36.

(0°/35°) innebär att ineffekten för exemplen har beräknats under förhållanden, där temperaturen för värmekällan, det vill säga kollektorslingan, är 0 grader och att vattnet som flödar ut från värmepumpen till uppvärmningskretsen har en temperatur på 35 grader.

Bergvärmepumpens värmeeffekt

Värmeeffekten, det vill säga bergvärmepumpens uteffekt, dimensioneras enligt byggnadens uppvärmningsbehov till antingen partiell effekt eller full effekt.

Bergvärmepump med partiell effekt

En bergvärmepump med partiell effekt orkar värma upp huset under rimligt kalla väderförhållanden. Vid mycket kalla väderförhållanden producerar pumpens inbyggda värmemotstånd den tillskottsvärme som behövs när det är som kallast. När man skaffar en bergvärmepump med partiell effekt, ökar mängden elenergi som behövs, vilket minskar djupet på energibrunnen endast i liten utsträckning. Vid anskaffning av ett uppvärmningssystem är det bra att granska hur dimensioneringen av bergvärmepumpen påverkar totalkostnaderna.

Bergvärmepump med full effekt

En värmepump som dimensionerats till full effekt har tillräckligt med effekt för att värma upp fastigheten också under de kallaste väderförhållandena utan att man behöver producera tillskottsvärme med värmemotstånden.

SFS-EN 14511

SFS-EN 14511 är en standard som publicerats av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf och principerna i den styr energiberäkningen för värmepumpar avsedda för uppvärmning och kylning av rumsutrymmen. Värmekoefficienten för uppvärmningsanordningar, det vill säga COP, beräknas enligt denna standard.

Värmekoefficient (COP, Coefficient Of Performance)

COP-talet, det vill säga värmepumpens värmekoefficient, heter ofta verkningsgrad i folkmun. COP förklarar förhållandet mellan den förbrukade och producerade energin. Bergvärmepumpens verkningsgrad COP anger hur effektivt den förbrukade elenergin kan omvandlas till värmeenergi.

Formel:

Värmeenergi som fås från bergvärmepumpen (kW)/elenergin som bergvärmepumpen förbrukar (kW) = COP

Exempelvis innebär COP 5 att man med en ineffekt på 1 kW el kan producera 5 kW värmeeffekt. Ju högre talet är, desto mer energieffektiv är anordning i fråga.

COP-värdet fås fram genom att utföra mätningarna i en temperatur om +7 grader. Med anledning av detta ger inte COP ensam tillförlitlig information om uppvärmningsanordningens funktion till exempel i kalla väderförhållanden. Vid jämförelse av COP-tal lönar det sig att kontrollera vilken standard och vilka förhållanden som har tillämpats vid beräkningen. Den tidigare använda standarden SFS-EN 255 ger ett bättre COP-värde än de beräkningar som gjorts med den officiella standarden SFS-EN 14511.

Exempelvis har invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 ett COP-värde (0 °/35°) på 4,8. Det motsvarande COP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 4,9.

Värmekoefficient för uppvärmningssäsongen (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP, det vill säga värmekoefficienten för uppvärmningsäsongen, anger bergvärmepumpens verkningsgrad tydligare än COP, eftersom den tar växlingarna under uppvärmningssäsongen i beaktande.

SCOP beräknas för fyra olika uppvärmningssäsonger, eftersom temperaturintervallerna som tillämpas i beräkningen, temperaturerna för den grundläggande dimensioneringen och dimensioneringslasterna är säsongsspecifika. Därutöver tar man i beräkningen av värmekoefficienterna för bergvärmepumpar geografiska klimatzoner i beaktande. I norra Europa baseras beräkningen av värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen på klimatförhållandena i Helsingfors.

Exempelvis är SCOP-värdet för invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 (0 °/35°) 5,6. Det motsvarande SCOP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 5,8.

SCOP vs. COP

Av dessa två mätvärden för verkningsgrad är SCOP-talet den mer tillförlitliga mätaren vid jämförelse av uppvärmningsanordningarnas effekt. SCOP ger en mer realistisk uppfattnings om verkningsgrader som baseras på växlande uppvärmningssäsonger, vilket gör det enklare att jämföra olika tillverkares bergvärmepumpar samt olika modeller från samma tillverkare.

Läs mer om vår omfattande bergvärmeordlista här »