Vanliga frågor

Ta reda på våra vanliga frågor som du enkelt kan hitta i olika ämnen.

 

Bergvärme – felsökning

Fel i teknisk utrustning inträffar vanligtvis utan förvarning – och i detta avseende utgör inte heller bergvärmeutrustning något undantag. Störningar i bergvärmeutrustning visar sig ofta som oväntade störningar i värmedistributionen, men också i form av olika larm som utrustningen avger.
Misstänker du att det är något fel i din bergvärmeenhet? Läs först igenom dessa de vanligaste frågorna – svaret kan finnas här nedan!

 1. Kontrollera om det finns en eventuell störningskod på bergvärmepumpens kontrollpanel och anteckna koden. Kontrollera om det på värmepumpen finns en programmässig omstarts- eller återställningsfunktion. Om så är fallet, utför en omstart. Om enheten inte har någon återställningsfunktion eller om en programmässig nollställning inte eliminerar störningen, stäng av enheten med huvudbrytaren och vänta 5 minuter innan du tillkopplar strömmen på nytt.
 1. Om störningen upprepas efter start, är det sannolikt en störning som kräver till exempel kvittering av ett överhettningsskydd.
 2. Kom ihåg att kontrollera matningssäkringarna i elcentralen i din fastighet, men också bergvärmepumpens egna säkringar.
 3. Om felet trots detta kvarstår, kontakta ett serviceföretag. När du beställer service, kom ihåg att uppge felkoden och vilka åtgärder du redan har vidtagit för värmepumpen.
 1. Kontrollera om enheten är i ett störningstillstånd (punkt A).
 2. Kontrollera inställningarna för värmekurvan och det aktuella börvärdet.
 3. Kontrollera om pumpen har gått in i sommarstoppsläge eller reducerat läge.
 4. Är rumstermostaterna öppna och korrekt inställda?
 5. Rengör skräpsilen på uppvärmningssidan. Se rengöringsanvisningen i videon nedan.

 1. Kontrollera inställningarna för värmekurvan och det aktuella börvärdet.
 2. Kontrollera om det finns en störning i enheten (punkt A).
 3. Kontrollera att 3-vägsventilen fungerar korrekt. I uppvärmningsdrift ska en udd peka mot position B.
 4. Om du har en kylkonvektor, se punkt G.
 1. Kontrollera om varmvattenberedaren är i störningstillstånd.
 2. Kontrollera om varmvattenproduktionen är på (se instruktionsboken för enheten – instruktionsböcker hittar du i vår materialbank).
 3. Kontrollera börvärdet för varmvatten (se instruktionsboken för enheten – instruktionsböcker hittar du i vår materialbank).
 4. Har det förbrukats mycket varmvatten? Tillfälligt hög förbrukning kan orsaka att varmvattnet blir svalare. Kontrollera varmvattnets temperatur och vänta tills tillräckligt mycket varmvatten enligt börvärdet har producerats.

Kontrollera termostatens läge och inställning. Om det är svalare i ett enskilt rum innebär det att rumstermostaten är felaktigt inställd eller att termostaten är defekt.

Övertryckslarm:

 • Kontrollera att uppvärmningskretsens termostater är öppna.
 • Kontrollera trycket i uppvärmningskretsen på manometern.
 • Kontrollera om skräpsilen på uppvärmningssidan är igensatt, se instruktion i videon.

Undertryckslarm:

 • Kontrollera trycket i kollektorkretsen på manometern.
 • Kontrollera om avstängningarna i kollektorkretsen är öppna.
 • Kontrollera om skräpsilen i kollektorkretsen är igensatt, se instruktion i videon.

 • Larmkontakt aktiv/larm från överhettningsskydd:
  • Kvittera genomflödesvärmarens överhettningsskydd. Obs! Ta bort värmarens röda skyddsplugg för att kvittera överhettningsskyddet. En instruktion finns här i videon nedan.

 

Temperaturlarm från givare:

 • Kontrollera på reglerenhetens skärm om givarens visning kan vara korrekt.
 • Om givaren visar påtagligt felaktiga avläsningar (minst tiotals grader) är givaren sannolikt defekt. Kontakta ett serviceföretag och uppge den felkod som visas på enheten.

 

Enheten fungerar inte

 1. Kontrollera att fjärrkontrollens batterier fungerar.
 2. Kontrollera att konvektorn är tillkopplad med huvudbrytaren.
 3. Kontrollera att säkringarna är hela.

 

Enheten fungerar, men kyler inte tillräckligt

 1. Kontrollera på enhetens skärm att bergvärmepumpen får signal för kyla.
 2. Kontrollera att fläktens filter är rena, öppna konvektorns kapsling för kontrollen. (Se enhetens instruktionsbok för mer information – du hittar instruktionsböcker i vår materialbank)
 3. Kontrollera om det är något som blockerar luftflödet genom enheten.
 • Kontrollera att konvektorns fläkt roterar

 

Baserat på ovanstående instruktioner kan en lösning på de flesta felsituationer hittas på egen hand. I många fall krävs det lite förtrogenhet med enheten för att lokalisera felet, men det är inte svårt när du lär känna de grundläggande funktionerna i din bergvärmeutrustning.

Bergvärmeordlista

Vi har sammanställt de vanligaste termerna, inklusive förklaringar, inom bergvärme och nyttjande av den i en bergvärmeordlista. Läs mer om de vanligaste orden inom bergvärmebranschen och häng med i snacket.

En givare mäter temperaturen, trycket o.d. Värmepumpens funktion justeras baserat på mätresultaten från givarna.

Automatiken styr driften av värmepumpens kompressor, cirkulationspumparna samt annan kringutrustning på basis av mätresultaten från givarna.

Se Värmekoefficient.

Antalet kilowattimmar (kWh) som under ett år går åt till att värma upp huset och tappvattnet. Energibehovet omfattar all el som hushållets samtliga elektriska apparater förbrukar.
Den vägledande fördelningen av energibehovet för ett eluppvärmt egnahemshus kan till exempel vara: uppvärmning 52 procent, hushållsel 28 procent och varmvattenförbrukning 20 procent. I egnahemshus med bergvärme drar uppvärmningen och varmvattenproduktionen vanligtvis 60 procent av energin och hushållselen resten.

Rumsgivaren mäter temperaturen inne i fastigheten.

Rumsgivarens effekt på justeringsresultatet. När effekten är hög, påverkar variationerna i rumstemperaturen justeringsresultatet i större utsträckning.

En förångare är en värmeväxlare, som överför värmen från marken till köldmediet. Köldmediet omvandlas från flytande till ånga i förångaren.

Med hjälp av invertern, det vill säga frekvensomriktaren, kan man till exempel styra värmepumpens kompressor på ett lämpligt varvtal.

Med kaskadkoppling avses anslutning av flera värmepumpar i samma system, så att de fungerar reglermässigt enhetligt.

Värmepumpen utnyttjar värmeenergi som samlats in från kollektorslingan. Vanligtvis värmebrunnar, horisontella rörledningar i marken eller annan ”avfallsvärme” till exempel från frånluftsvärme eller någon annan process.

Kompressorn ökar trycket i det förångade köldmediet och samtidigt höjs temperaturen på köldmediet.

Köldmedium är ett värmeöverföringsmedel i kylprocessen. Aggregationstillståndet för köldmedier, som används i värmepumpar, förändras i processens olika skeden från flytande till gas och tillbaka.

Laddpumpen överför värmeenergin, som värmepumpen skapar, till uppvärmningen av tappvatten eller uppvärmningen av fastigheten.

Kondensorn överför värmen från köldmediet till uppvärmningen av fastigheten eller uppvärmningen av tappvattnet. Kondensorn omvandlar även köldmediets aggregationstillstånd från gas till flytande/en blandning av flytande och gas.

Smutsfiltret samlar upp skräp från vattnet eller köldbäraren. Om filtret blir igensatt, kan cirkulationspumparna inte cirkulera vatten eller köldbärare i systemet.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), det vill säga värmekoefficienten för uppvärmningsäsongen, anger bergvärmepumpens verkningsgrad tydligare än COP (se värmekoefficient), eftersom den tar växlingarna under uppvärmningssäsongen i beaktande.

SCOP beräknas för fyra olika uppvärmningssäsonger, eftersom temperaturintervallerna som tillämpas i beräkningen, temperaturerna för den grundläggande dimensioneringen och dimensioneringslasterna är säsongsspecifika.

Därutöver tar man i beräkningen av värmekoefficienterna för bergvärmepumpar geografiska klimatzoner i beaktande. I norra Europa baseras beräkningen av värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen på klimatförhållandena i Helsingfors.
Exempelvis är SCOP-värdet för invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 (0 °/35°) 5,6. Det motsvarande SCOP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 5,8.

Värmeeffekten, det vill säga bergvärmepumpens uteffekt, dimensioneras enligt byggnadens uppvärmningsbehov till antingen partiell effekt eller full effekt.

Uppvärmningskrets innebär ett värmesystem eller en del av det. Till exempel kan golvvärme för uppvärmning av hus och uppvärmning av garage ha egna cirkulationer (= värmekretsar).

Värmevattnet cirkulerar i värmepumpen och värmesystemet. Vanligtvis används värmevattnet också till att värma upp tappvatten.

Brinevätska innehåller cirka 25-30 procent etanol, sprit i folkmun, som är denaturerad. Med andra ord har den gjorts odrickbar med tillsatsämnen. Vanligt vatten kan inte användas som brinevätska, eftersom det skulle frysa i bergvärmepumpens förångare och således ha sönder värmeväxlaren. Fryspunkten för brinevätska är -15 grader Celsius.

Köldbärarpump som cirkulerar brinevätskan från köldbärarkretsen till förångaren och tillbaka.

Se laddpump.

COP-talet (Coefficient Of Performance), det vill säga värmepumpens värmekoefficient, heter ofta verkningsgrad i folkmun. COP förklarar förhållandet mellan den förbrukade och producerade energin. Bergvärmepumpens verkningsgrad COP anger hur effektivt den förbrukade elenergin kan omvandlas till värmeenergi.

Formel: Värmeenergi som fås från bergvärmepumpen (kW)/elenergin som bergvärmepumpen förbrukar (kW) = COP

Exempelvis innebär COP 5 att man med en ineffekt på 1 kW el kan producera 5 kW värmeeffekt. Ju högre talet är, desto mer energieffektiv är anordning i fråga.

COP-värdet fås fram genom att utföra mätningarna i en temperatur om +7 grader. Med anledning av detta ger inte COP ensam tillförlitlig information om uppvärmningsanordningens funktion till exempel i kalla väderförhållanden.

Vid jämförelse av COP-tal lönar det sig att kontrollera vilken standard och vilka förhållanden som har tillämpats vid beräkningen. Den tidigare använda standarden SFS-EN 255 ger ett bättre COP-värde än de beräkningar som gjorts med den officiella standarden SFS-EN 14511.

Exempelvis har invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 ett COP-värde (0 °/35°) på 4,8. Det motsvarande COP-värdet för bergvärmepumpen Aries 12 är 4,9.

Värmekurvan bestämmer hur varmt värmevatten bergvärmepumpen ska producera till fastighetens uppvärmning. För värmekurvan har man vanligtvis bestämt en lutning eller flera punkter, för en utomhustemperatur om till exempel -20 grader ställer man in 30-35 grader som värde i golvvärmen.

Kylenergi till uppvärmningen av en fastighet fås från en värmebrunn. Bergkyla betyder med andra ord att man i värmebrunnen använder nedkyld värmebärare för kylning av fastigheten, till exempel via en fläktkonvektor eller ventilationen.

Med framledningar avses den rörledning som leder någonstans, till exempel är uppvärmningens framledning värmekretsens framledningsrör.

Effekten (kW) för elen från elnätet som bergvärmepumpen förbrukar under nominella förhållanden. Till exempel har invertervärmepumpen Gebwell Aries 6 en nominell effekt (0 °/35 °) på 0,78 och bergvärmepumpen Aries 12 en nominell effekt (0 °/35 °) på 1,36.

(0°/35°) innebär att ineffekten för exemplen har beräknats under förhållanden, där temperaturen för värmekällan, det vill säga kollektorslingan, är 0 grader och att vattnet som flödar ut från värmepumpen till uppvärmningskretsen har en temperatur på 35 grader.

En bergvärmepump med partiell effekt orkar värma upp huset under rimligt kalla väderförhållanden. Vid mycket kalla väderförhållanden producerar pumpens inbyggda värmemotstånd den tillskottsvärme som behövs när det är som kallast.

När man skaffar en bergvärmepump med partiell effekt, ökar mängden elenergi som behövs, vilket minskar djupet på energibrunnen endast i liten utsträckning. Vid anskaffning av ett uppvärmningssystem är det bra att granska hur dimensioneringen av bergvärmepumpen påverkar totalkostnaderna.

Expansionskärlet utjämnar variationerna i vätskans volym som orsakas av temperaturskillnader i värme-, kyl- eller kollektorkretsen.

En mjukstart är ofta en brytare som finns där i stället för en kontaktor som till exempel startar värmepumpens kompressor så, att ”knacket” som hörs vid starten inte låter så högt.

Fläktkonvektorn är en anordning som omfattar en vattenburen luftvärmeväxlare och en fläkt. Fläkten cirkulerar rumsluften genom värmeväxlaren. Fläktkonvektorn används till distribution av uppvärmningen och kylningen. Det finns även kombinationsanordningar, med vilka man kan både värma upp och kyla ned.

Buffertberedaren utjämnar värmepumpens aktivitetsperioder och fungerar som ett värmemagasin i värmepumpar med växelventil när värmepumpen värmer upp tappvatten.

Se Värmekoefficienten för uppvärmningssäsongen.

SFS-EN 14511 är en standard som publicerats av Finlands Standardiseringsförbund SFS rf och principerna i den styr energiberäkningen för värmepumpar avsedda för uppvärmning och kylning av rumsutrymmen. Värmekoefficienten för uppvärmningsanordningar, det vill säga COP, beräknas enligt denna standard.

En doppvärmare som värmer upp vattnet i tanken.

En ventil som endast tillåter flöde i en riktning.

Effektbehovet är det maximala kilowattantalet, som krävs för att värma upp byggnaden och hushållsvattnet under årets kallaste dagar.

I kylprocessen är överhettning det skede då det i köldmediet inte finns någon ånga, utan det är helt gasformigt. Det överhettade köldmediet är varmare än kokpunkten.

Med överhettningsskydd menas att det före kondensorn finns en andra värmeväxlare (= värmeväxlare för överhettningsskydd), som ger en mindre mängd energi vid högre temperaturer och som till exempel kan användas till att värma upp tappvatten.

Se buffertberedare.

En värmepump som dimensionerats till full effekt har tillräckligt med effekt för att värma upp fastigheten också under de kallaste väderförhållandena utan att man behöver producera tillskottsvärme med värmemotstånden.

Utomhusgivaren mäter utomhustemperaturen. Utomhusgivaren installeras vanligtvis på husets norra vägg. Utomhusgivaren skickar utomhustemperaturen till värmepumpen, som i sin tur anpassar uppvärmningen av fastigheten efter utomhustemperaturen och den inställda värmekurvan.

Växelventilen vänder vattenflödet till uppvärmningen av tappvattnet eller uppvärmningen av vattnet som cirkulerar i uppvärmningssystemet.

Förhållandet mellan mängden energi som uppvärmningssystemet förbrukar och producerar under året med beaktande av såväl uppvärmningen som produktionen av varmt tappvatten.

Nu när du har koll på termerna, kan du utan problem bekanta dig med funktionsprincipen för bergvärme.
Är det aktuellt för dig att skaffa bergvärme? Be om en offert på bergvärme »