Iso 14001 certifikat till Gebwell

Vårt nya motto om ren värme visar varför Gebwell Ab finns – vi vill erbjuda rena lösningar för uppvärmning av bostäder och fastigheter. Samtidigt visar vi vägen för att lösa framtida energiutmaningar. Miljöcertifikatet ISO 14001 som vi just har fått förstärker detta valspråk ytterligare.

De produkter vi tillverkar, dvs. värmepumpar och fjärrvärmecentraler, är i sig miljövänliga och klimatvänliga värmeutrustningar. Det ISO 14001-certifikat vi nu får visar att vi inte bara erbjuder våra kunder ekologiskt hållbara produkter och lösningar, utan också strävar efter en hållbar resursanvändning i vår produktion – och vi är fast beslutna att begränsa miljöpåverkan i vår egen verksamhet. Certifikatet vi har fått visar att vi arbetar för en hållbar utveckling.

ISO 14001 återspeglas i vår verksamhet på följande sätt

  • Vi tar hänsyn till miljöaspekter och därtill relaterade risker och möjligheter i vår egen verksamhet och våra produkter under hela deras livscykel.
  • Vi förbättrar kundnöjdheten genom att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och genom att tillhandahålla effektiva och miljövänliga produktlösningar
  • Vi följer gällande lagar och förordningar om vår verksamhet och myndigheternas bestämmelser.
  • Vid sortering av avfall följer vi de lokala riktlinjerna för regionen Mellersta Savolax, till exempel återvinns pappersavfall med blandat avfall till energiavfall.

Våra miljömål

  • Minska den totala mängden avfall och öka återvinningen (t.ex. öka miljövänligheten hos utgående förpackningar)
  • Ytterligare öka produkternas miljövänlighet (t.ex. byta till mer miljövänligt köldmedium)
  • Minska koldioxidutsläppen (använda gas- och eltruckar)