Fjärrvärme

Så här fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk. Som fjärrvärmebränslen kan bl.a. avfall, biobränslen, värmepumpar eller restvärme från industri användas.

Övergång till fjärrvärme

För att kunden ska kunna ansluta sig till fjärrvärme måste han eller hon först säkerställa tillgången på fjärrvärme på den egna orten. Nästa steg är att införskaffa en fjärrvärmecentral, som fås med installation från en installatör, eller som helhetsleverans från ett energi- eller fjärrvärmeföretag.

Leverans av fjärrvärme

I fjärrvärmenätet flyttas värmen till kunderna i form av hett vatten. Vattnet leds till fastighetens värmecentral, där det avger värme till kundernas värmenät och för uppvärmning av bruksvatten med hjälp av värmeväxlare. Värmen kan användas för att värma upp rum och bruksvatten samt för ventilation. Vattnet i fjärrvärmenätet återvänder nedkylt i returledningen till produktionsanläggningen för att värmas upp på nytt.

En pålitlig uppvärmningsform

Fjärrvärmens driftsäkerhet uppgår till nästan hundra procent. Fjärrvärmekunden är i genomsnitt utan fjärrvärmeleverans endast 1–2 timmar per år. Avbrotten kan exempelvis bero på skador i nätet, reparationer på grund av dessa eller på att nya kunder ansluts till fjärrvärme. Man strävar dock efter att tidsplanera avbrott utanför uppvärmningssäsongen genom att använda temporära lösningar.