Återvinning av frånluftsvärme

Mekanisk ventilation av inomhusluft orsakar stora energiförluster i fastigheter – upp till 40% av den värmeenergi som redan är betald försvinner ut. Med modern teknik kan frånluftsvärmen effektivt återvinnas för att användas på nytt vid uppvärmningen av bruksvattnet eller fastigheten.

Med frånluftsåtervinning kan det nuvarande värmesystemet, till exempel fjärrvärmesystemet, kompletteras och användningen av den energi som producerats blir effektivare. Tillvaratagningen av frånluft kan även monteras vid sidan av ett Gebwell bergvärmesystem. Vattenburen värmedistribution är en förutsättning för att systemet ska kunna tas i bruk.

Princip

Frånluftsfläkten ersätts med en värmeåtervinningsenhet där värmeväxlaren hämtar värmen från frånluften och överför den till kylvätskan på andra sidan växlaren.

Den uppvärmda kylvätskan leds till värmepumpen via ett rör installerat i byggnaden eller på dess yttervägg.

Värmen som återvinns från frånluften tas tillvara med en värmepump för uppvärmning av tappvarmvatten eller värmesystemet.

Gebwell Combi systemhelhet för frånluftsåtervinning

Systemet Gebwell Combi styrs av automatik som även gör det möjligt att använda systemet på distans.

Automationen ser till att systemets alla delar fungerar tillsammans på önskat sätt. Vi förmedlar även högklassiga värmeåtervinningselement med rätt dimension för användningsobjektet.

Gebwell Combi vid sidan av ett bergvärmesystem

Då tillvaratagningen av frånluftsvärmen används vid sidan av bergvärmesystemet kan man minska på antalet värmebrunnar. Detta ger besparingar i borrningen av värmebrunnarna, vilket oftast är den största utgiften för bergvärmen.

Tillvaratagningen av värmen i frånluften gör det möjligt att använda bergvärme även i fastigheter som ligger på små tomter utan mycket rum för värmebrunnar.